Havikerpoort

De Havikerpoort omvat het gebied Havikerwaard, Beimerwaard en Fraterwaard en valt voor een groot deel binnen de gemeentegrens van Rheden en voor een gedeelte binnen die van Doesburg. Het gebied is grotendeels in eigendom bij de Landgoederen Middachten en Hof te Dieren (Stichting Twickel) en enkele particuliere boeren. Dit landschap tussen Veluwe en IJssel is zeer bijzonder vanwege de overgangen van hoog naar laag, droog naar nat, van bos naar open landschap en van zand naar klei. Een zeldzame open zone op de flanken van de Veluwe, tussen de dorpskernen De Steeg, Ellecom en Dieren.

In 2001 is door overheden en eigenaren het plan opgevat om dit gebied anders in te richten, zodat deze een beter bestand is tegen ontwikkelingen en een prachtige verbinding zal vormen tussen de Veluwe, IJssel en de Achterhoek.

De Havikerpoort is bijzonder, maar ook erg versnipperd. De spoorlijn Arnhem-Dieren, de Middachterallee en de A348 en N317 doorsnijden het gebied en tasten de natuur en cultuur aan. De verspreiding van dieren en planten wordt daardoor gehinderd.

De kwaliteit van beken en natuurgebieden staat onder druk door verdroging en waterverontreiniging. De landgoederen zoeken als beheerder van dit fraaie maar ook kostbare landschap naar nieuwe inkomsten. De ontwikkelingen in de landbouw en klimaat vragen om een duidelijke visie. Bij de inwoners is er de behoefte om in het gebied te kunnen wandelen en fietsen. Op veel plaatsen is de Veluwerand dichtgeslibd door bebouwing. Als er niet wordt ingegrepen, gaat dit unieke gebied voor de toekomst steeds meer in kwaliteit achteruit. Daarom is in 2004 de `Toekomstvisie Havikerpoort´ ontwikkeld. Daarin staat beschreven hoe het gebied kan ontwikkelen. Het project Havikerpoort is inmiddels volop in uitvoering en voor een groot gedeelte al afgerond.

Age Fennema was in de eerste fase, tot aan de totstandkoming van de visie, projectleider. Sindsdien is hij als rentmeester van Middachten nauw betrokken bij de uitvoering.

Bekijk hier de folder.