Soerens Beekdal

Soerens Beekdal projectkaart

Door op bovenstaande kaart te klikken kunt u de gebiedsschets vergroten

Het project Soerens Beekdal loopt al weer bijna twee jaar. Hoog tijd om u te informeren over de voortgang. Corona heeft ons parten gespeeld, toch is er het nodige gebeurd waarover we u graag vertellen. Binnen het project Soerens beekdal werken Vereniging Natuurmonumenten, de landgoederen de Bockhorst en Gelderse Toren samen met gemeente Rheden, Provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe aan een visie voor het gebied.

Op basis van gesprekken met bewoners en gebruikers in het gebied worden kansen voor natuur, landschap, recreatie en lokale economie in beeld gebracht en met elkaar verbonden. Hierna zal een uitvoeringsplan worden opgesteld, om de kansen te realiseren. Op dit moment is het project nog in de onderzoeksfase.

U kunt hier de nieuwsbrief Soerens Beekdal als pdf downloaden.

Keukentafelgesprekken

In de afgelopen 1,5 jaar is een groot aantal ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd met bewoners en gebruikers in het gebied. We hebben een goed beeld gekregen van de wensen en knelpunten. Hierbij is duidelijk geworden dat water een belangrijk thema is waarover veel details niet bekend zijn.

Als we wat aan de waterhuishouding willen doen, is het belangrijk om het detailwatersysteem goed in beeld te hebben. We kunnen dan de effecten van maatregelen beter inschatten en hebben daardoor in beeld waar de grootste kansen en knelpunten liggen voor natuur, landbouw en erfgoed.

Schetsatelier

project Soerens BeekdalOp 20 februari 2020, vlak voor de Coronapandemie uitbrak, is er onder leiding van HofstraHeersche Landschapsarchitecten een schetsatelier georganiseerd in de Harmonie, Laag Soeren. Naast de projectgroep waren hierbij vertegenwoordigers van dorp Laag Soeren, de agrarische sector en andere belangenorganisaties aanwezig.

De schetssessie had als primair doel het halen van ideeën en kennis bij aantal gebiedspartijen en bewoners. Het al schetsend discussiëren helpt hierbij om mensen actief mee te laten denken. De oogst moet gezien worden als getekende notulen, voorzien van een verslag dat het besprokene weergeeft.

De resultaten helpen ons om te komen tot een gebiedsvisie. Ze zijn dat zelf echter niet. Wel is de hoofdopgave van het gebiedsproces scherper in beeld gekomen:

  1.  Zorgen voor een gezond watersysteem dat zowel haar functie ten behoeve van natuurwaarden als haar voedende functie voor (grachten van) verschillende landgoederen en wasserijen kan vervullen.
  2. Het versterken van het beekdallandschap met haar cultuurhistorische, agrarische en ecologische waarden tot een robuust landschap dat in staat is om water vast te houden, toekomstgerichte boeren huisvest en effecten van klimaatverandering op natuur kan opvangen.

Beide opgaven hangen nauw met elkaar samen: een gezond watersysteem is nodig voor een robuust landschap, terwijl een robuust ingericht landschap nodig is om het watersysteem gezond te maken en te houden.
Hier kunt u de oogst van de dag lezen en inzien. Dit is dus geen gebiedsplan, maar alleen een weergave van wat er die dag aan ideeën is opgehaald.

Watersysteemanalyse

De Bosgroepen hebben van de Provincie Gelderland de opdracht gekregen om inzicht te krijgen in het watersysteem van het Soerens beekdal, waterschap Vallei en Veluwe financiert ook een deel mee. Zij stemmen daarbij nauw af met het gebiedsproces Soerens Beekdal. Het eerste veldwerk is verricht en de bosgroep heeft verschillende gebruikers en bewoners in het gebied gesproken. Zij verwacht komend voorjaar met resultaten te komen.

Volkstuinen

In het afgelopen jaar zijn meerdere gesprekken gevoerd met het bestuur van de volkstuinvereniging. Op basis hiervan is gekeken naar een goede alternatieve locatie, waaraan uiteraard de nodige voorwaarden zijn gesteld door het bestuur.

Tot op heden is geen alternatieve locatie gevonden die aan deze voorwaarden voldoet. Als die locatie niet wordt gevonden, zal verplaatsing van de volkstuinen niet haalbaar zijn.

Proces

project Soerens BeekdalWij wachten nu op de uitkomsten van de watersysteem- analyse, omdat die mede bepalend zullen zijn voor de te maken keuzes. Op basis hiervan zal worden gewerkt aan een gebiedsvisie. Wij hopen dan na de zomer een conceptvisie met de bewoners en gebruikers van het gebied te bespreken.

Vragen? Neem contact op met projectleider Soerens Beekdal Age Fennema via 0575 757112 of via email.